Termíny
30. september 2010
predbežná prihláška a abstrakt
15. september 2010
oznámenie o akceptácii
10. október 2010
záväzná prihláška a platba
15. október 2010
II. cirkulár, finálny program
10.- 12. november 2010
konferencia
a dodanie rukopisu
Jazyk konferencie

Rokovacími jazykmi konferencie sú angličtina, slovenčina a čeština bez simultánneho prekladu. Príspevky do zborníka a prezentácie budú prijímané len v angličtine.